SÄHKÖTARKASTUKSET

Varmennus- ja määräikaistarkastukset nopealla toimitusaikataululla

Sähkötarkastukset nopealla toimitusaikataululla

Meiltä lainmukaiset sähkötarkastukset nopeammalla aikataululla kuin osaat odottaakaan. Sähkölaitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastukset vaikka saman tien pääkaupunkiseudulla.

Vain valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat ovat lain mukaan oikeutettuja tekemään sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Meidän Jaakko Laitila on valtuutettu tarkastaja (Tukes VTS 252). Sähkötarkastukset toteutetaan ammattitaidolla ja totuttua nopeammalla toimitusaikataululla. Teemme tarkastukset sähkövalvonta- ja tarkastuspalveluihin erikoistuneen yhteistyökumppanimme Acspecta Oy:n kautta.

Oletko tuskastunut tarkastusten pitkiin toimitusaikoihin? Kysy lisää tai tilaa varmennus- tai määräaikaistarkastus tästä tai soita 0400 373 222. 

Sähkölaitteistoluokitukset

Sähkötarkastukset toteutetaan lain mukaan. Sähkölaitteistot jaetaan laitteistojen varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta eri sähkölaitteistoluokkiin sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan seuraavasti:
 

Luokan 1 sähkölaitteisto

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa;

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3

Luokan 2 sähkölaitteisto

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 voltin vain enintään 1000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattuja laitteistoja;

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhteiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria.

Luokan 3 sähkölaitteisto

everkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko

Sähkölaitteistoluokitusta ei sovelleta viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten eikä maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin.

Valtuutettu tarkastaja hoitaa tarkastukset

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Sähkölaitteiston merkittäville muutos- ja laajennustöille on tehtävä myös varmennustarkastus. 

Sähkölaitteiston rakentaja, eli sähköurakoitsija vastaa varmennustarkastuksen teettämisestä valtuutetulla tarkastuslaitoksella tai valtuutetulla tarkastajalla. Mikäli sähkölaitteiston rakentaja laiminlyö velvollisuutensa, vastaa varmennustarkastuksen teettämisestä sähkölaitteiston haltija. Meiltä hoituvat kaikki sähkötarkastukset ammattitaidolla.

Säköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan varmennustarkastus on tehtävä sähkölaitteistolle ennen laitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa tai määrätyn ajan kuluessa sen jälkeen. Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille varmennustarkastus on tehtävä 3 kk:n kuluessa laitteiston käyttöönoton jälkeen. Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein tai muilla soveltuvilla tavoilla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuuslain asettamat vaatimukset sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Varmennustarkastuksessa varmistetaan lisäksi, että sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus.

Meiltä saat varmennustarkastukset nopealla toimitusaikataululla! Kysy lisää tai tilaa varmennustarkastus tästä ta soita 0400 373 222!

Meiltä myös sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä sähkölaitteiston määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Toteutamme kaikki sähkötarkastukset ammattitaidolla ja lain mukaan.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on edelleen turvallista ja laitteistoa on pidetty asiaankuuluvassa kunnossa.

 Jos asuinrakennuksen kuuluu liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

 Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteistolle tehdään määräaikaistarkastus.

Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että;

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;

2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä;

3) sähkölaitteistojen laajennus- ja muutostöistä on tehty asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastukseen on sisällytettävä aina kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Vain valtuutetut tarkastajat tai tarkastuslaitokset voivat tehdä sähkötarkastukset, kuten määräaikaistarkastukset. Meiltä saat tarkastukset nopealla toimitusaikataululla. Kysy lisää tästä tai soita 0400 373 222.

 

     

Käytönjohtaja